O nas

Close up of volunteers joining hands
close up of old man and young woman holding hands

Organizacja powstała 24.02.2001r. z inicjatywy rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych ze względu na trudności w zapewnieniu stałej rehabilitacji i braku placówki działającej na rzecz osób niepełnosprawnych – głównie dzieci.
Najważniejszym osiągnięciem jest utworzenie świetlicy terapeutycznej, zorganizowanie różnych form terapii.
25 marca 2005 Stowarzyszenie uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Przedmiotem działalności statutowej organizacji pożytku publicznego jest prowadzenie terapii zajęciowej, oraz wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Przez te lata, wsparliśmy w rehabilitacji mnóstwo niepełnosprawnych dzieci. Najstarszym podopiecznym jest już 26-letni mężczyzna, nie mówiący autysta, jest z nami od chwili założenia Stowarzyszenia.
CEL: Głównym naszym celem, jest rehabilitacja w świetlicy terapeutycznej, odbiorcami tego programu są dzieci i młodzież niepełnosprawna ze Stowarzyszenia z różnym stopniem niepełnosprawności
i z różnymi schorzeniami.
MSJA: Misją Stowarzyszenia jest wyrównywanie szans rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wspieranie ich rodzin oraz tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju.

Prowadzone działania
Mimo braku stałych źródeł utrzymania placówki staramy się aby powyższe działania prowadzone były przez cały rok i nie było przestojów. Codziennie pokonujemy dziesiątki kilometrów, w powiecie bieszczadzkim i leskim, dowożąc podopiecznych na wyznaczone godziny terapii. Większości rodziców nie stać na prywatną rehabilitację oraz nie mają możliwości dowozić dzieci samodzielnie na terapię, dlatego jakakolwiek przerwa w rehabilitacji powoduje pogorszenie się stanu zdrowia i stopniowe wycofywanie z życia społecznego naszych podopiecznych. Dbamy by prowadzone formy rehabilitacji nie pokrywały się z zajęciami lekcyjnymi w szkole lub indywidualnymi w domu. Tym sposobem maksymalizujemy godziny terapeutyczne dzieci, które prowadzone są od poniedziałku do soboty włącznie. Podczas pobytu organizowane są zajęcia indywidualne i grupowe z logopedą, pedagogiem, masażystą i rehabilitantem . Oprócz transportu, zapewniamy również wyżywienie w naszej placówce.
Na zajęciach grupowych nasi podopieczni wykonują prace, które przy różnych okazjach, wysyłamy w podziękowaniu naszym darczyńcom. Nie zamykamy się w „czterech ścianach” dwa razy do roku, organizujemy imprezy charytatywne, jednoczące mieszkańców Ustrzyk Dolnych i okolic z naszymi podopiecznymi. Na tych inicjatywach, nasze dzieci prezentują swoje prace, występują przed publicznością z przygotowanym, wcześniej repertuarem. Daje im to ogromną satysfakcję i pozwala nabrać pewności siebie.
Nasi podopieczni, a raczej nasze Promyczki, dają nam bardzo dużo pozytywnej energii do działania. Dzieci mają ze sobą bardzo dobry kontakt, uwielbiają spędzać czas ze sobą i cieszą się na kolejne zajęcia. Staramy się bardzo aby spędzać czas nie tylko na rehabilitacji ale również na wspólnej zabawie. Uśmiech naszych Promyczków jest wtedy bezcenny.
W naszym gronie jest kilku wolontariuszy, są to dorośli już nasi byli podopieczni, jednym z najukochańszych wolontariuszy jest siostra bliźniaczka naszej podopiecznej.

Stowarzyszenie nie posiada jednak stałych źródeł utrzymania. Działalność jaką prowadzimy możliwa jest tylko dzięki wsparciu wielu wspaniałych darczyńców, niewielkich dotacji z rożnych fundacji oraz 1%. Koszty utrzymania placówki są duże.

Darowizny finansowe wpłacane na konto Stowarzyszenia przeznaczane są na cele określone w Statucie Stowarzyszenia. Głównym celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Rehabilitacja polegająca na zajęciach indywidualnych tj. zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne, pedagogiczne, rehabilitacja ruchowa oraz zajęciach grupowych w salach doświadczania świata, integracji sensorycznej oraz integracji społecznej.

Prowadzenie działań na rzecz wyrównywania szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – również ofiar wypadków drogowych, tworzenie warunków do stymulacji ich rozwoju, oraz wspieranie ich rodzin.
Organizacja działa na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu powiatu Bieszczadzkiego i Leskiego (woj. Podkarpackie).
Członkiem stowarzyszenia może być rodzic lub opiekun prawny, osoby niepełnosprawnej.
Osoba niepełnosprawna (od drugiego roku życia) posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności jest podopiecznym. Każdy podopieczny zostaje objęty rehabilitacją w zależności od stanu zdrowia.
Przy Stowarzyszeniu działa świetlica terapeutyczna, w której prowadzone są:
– rehabilitacja ruchowa indywidualna
– terapia zajęciowa indywidualna i grupowa.
– terapia logopedyczna
– zajęcia integracyjne „dnia codziennego” z wolontariuszami – dziećmi i młodzieżą zdrową (uczniami szkół podstawowych, gimnazjum i średnich)
Podopieczni uczestniczą również w rehabilitacji na krytej pływalni „Delfin”.
Wszystkie formy rehabilitacji dofinansowywane są przez PFRON w ramach programu „Partner”.
W okresie wakacji, ferii jak i też w ciągu całego roku organizowane są cyklicznie imprezy integracyjne z udziałem podopiecznych, wolontariuszy, przedstawicieli władz i społeczności lokalnej, które dofinansowywane są przez Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych w ramach środków PFRON na sport, kulturę i turystykę, oraz sponsorów indywidualnych. Takie imprezy to np.:
– Integracyjne Spotkanie Andrzejkowo-Mikołajkowe
– Spotkanie opłatkowe
– Integracyjne Ferie Sportowe
– Spotkanie Wielkanocne
– Dzień Matki i Dzień Dziecka
– Integracyjne Wakacje.
W czasie wakacji podopieczni z wolontariuszami uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych wyjazdowych i pieszych.
Przy współpracy z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym organizowane są co roku „Integracyjne Rajdy po Bieszczadach”, których celem jest opracowywanie projektów udogodnień na szlakach dla uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turystyce górskiej.
Raz do roku organizuje się pobyt na turnusie rehabilitacyjnym dla podopiecznych i wolontariuszy w różnych regionach Polski. Stowarzyszenie współpracuje z Fundacją TVN „Nie Jesteś Sam”, Fundacją Polsat, TVP 1.

I. Informacje wstępne
Regulamin określa zasady korzystania z Usługi Płatności DotPay.
Usługi Płatności DotPay udostępniania jest przez:
Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”

ul. Wyzwolenia 7
38-700 Ustrzyki Dolne
woj. Podkarpackie
kom. +48 783-995-703
tel.: 13-461-10-65
Bieszczadzki Bank Spółdzielczy
24 8621 0007 2001 0001 4371 0001
Dane kontaktowe Stowarzyszenia:
a. ) adres pocztowy: ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne woj. Podkarpackie
b.) adres poczty elektronicznej: biuro@promyknadziei.org
Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
Stowarzyszenie – podmiot określony w pkt. 2, czyli Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei”
Darowizna – nieodpłatne przekazanie środków pieniężnych przez Darczyńcę na rzecz Stowarzyszenia (umowa darowizny zgodnie z Kodeksem Cywilnym) za pośrednictwem dedykowanej strony obsługiwanej przez pośrednika w płatnościach internetowych spółkę DotPay,
Darczyńca/Ty – osoba, która zaakceptowała warunki regulaminu, podała niezbędne dane osobowe celem dokonania Darowizny,
Usługa Płatności DotPay/Usługa – umowa darowizny zawarta między Darczyńcą a Stowarzyszeniem polegająca na przekazaniu Darowizny. Może dotyczyć darowizn jednorazowych, a także przekazywania darowizn cyklicznych np. 50 zł/miesięcznie (płatności cykliczne),
DotPay – spółka Dotpay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-552) przy ul. Wielickiej 72, posiadającej nr KRS: 0000700791, NIP 6342661860 oraz REGON 240770255, posiadająca status agenta rozliczeniowego, prowadząca system autoryzacji i rozliczeń na podstawie zgody Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29. września 2008 r. nr 3/2008 oraz posiadająca zgodę na prowadzenie działalności w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej, wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3. września 2013 roku, nr wpisu do rejestru: IP14/2013, zarejestrowana w rejestrze usług płatniczych dostępnym pod adresem https://erup.knf.gov.pl/View/.
II. Rodzaje i zakres Usługi Płatności DotPay
Usługa świadczona przez Stowarzyszenie drogą elektroniczną polega na przekazaniu dowolnej kwoty pieniężnej w formie Darowizny przez Darczyńcę na rzecz Stowarzyszenia za pośrednictwem DotPay.
W chwili złożenia zgodnego oświadczenia woli przez Darczyńcę, dochodzi do zawarcia umowy darowizny, do czego potrzebne jest m. in. zaakceptowanie przez Darczyńcę Regulaminu oraz wypełnienie odpowiednich pól z danymi osobowymi.
Zawierając umowę darowizny z Stowarzyszeniem oraz wskazując określony abonament (płatność cykliczną), Darczyńca wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne/kwartalne/roczne pobieranie przez DotPay z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości darowizny regularnej (płatność cykliczną). Darowizna będzie obierana przez serwis DotPay, zgodnie z wyborem Darczyńcy, raz w miesiącu/kwartalnie/rocznie. Nie dotyczy Darowizny jednorazowej, przekazanej tylko raz przez Darczyńcę na rzecz Stowarzyszenia.
Zgoda, o której mowa w pkt. 3, dotyczy konkretnej Usługi płatności cyklicznej, oferowanej Darczyńcy przez Stowarzyszenie. Zgoda ta nie jest domniemana. Zgoda może być udostępniana DotPay, o czym mowa w pkt. VII.8 Regulaminu.
Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez DotPay S.A. pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnienia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Stowarzyszenia, w ramach przekazywania regularnych Darowizn (płatności cyklicznych).
Usługa Płatności DotPay skierowana jest do osób pełnoletnich. Tym samym Darczyńca zawierając umowę oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
Stowarzyszenie oświadcza, że nie będzie przyjmował środków pieniężnych mających znamię pochodzących z przestępstwa.
Darczyńca korzystając z Usług Płatności DotPay zapewnia, że przekazywane środki są wolne od wad prawnych, w tym pochodzą z legalnych źródeł.
Korzystając z uzgodnionej metody komunikacji, Stowarzyszenie powiadomi Darczyńcę co najmniej 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej, jeśli od ostatniej płatności upłynęło więcej niż 6 miesięcy, wygasł okres próbny, oferta wstępna lub promocja na usługę płatności cyklicznych, zmianie uległy zasady lub warunki wykonywania płatności cyklicznych i nie ograniczają się do zmiany terminów oraz wysokości pobieranych opłat.
Stowarzyszenie informuje Darczyńcę o terminie płatności na 7 dni przed zbliżającym się terminem płatności cyklicznej.
Stowarzyszenie informuje Darczyńcę o otrzymanej kwocie.
W przypadku zmiany terminów i/lub wysokości Darowizny, zmiany sposobu obliczania Darowizny Stowarzyszenie ponownie pozyska zgodę Darczyńcy na realizację cyklicznych Usług Płatności DotPay według nowych warunków.
III. Wymagania techniczne Usługi Płatności DotPay
Do korzystania z Usługi Płatności DotPay konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne:
komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s) lub odpowiednio smartphone,
aktualna przeglądarka stron internetowych np. Google Chrome, Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz klienta poczty elektronicznej,
podanie prawidłowych danych (wolnych od błędu i literówek) w trakcie realizacji Usługi Płatności DotPay, w tym przejście pozytywnie weryfikacji
(o której mowa w pkt. 6.d.),
posiadanie środków na koncie oraz umożliwienie przez bank lub wystawcę karty dokonywanie płatności przez Internet, w tym zgodnie z określonymi limitami transakcji.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera lub smartphona Darczyńcy.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za odrębnych usługobiorców: DotPay i spółki
z nim powiązane, oraz bank lub wystawcę karty Darczyńcy.
Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne przez podmioty wskazane w pkt. 2.
Transakcje w ramach Usługi Płatności DotPay (cyklicznych), będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji Darczyńcy w serwisie Stowarzyszenia i systemach DotPay.
Rejestracja, o której mowa w pkt. 5, będzie miała na celu uwierzytelnienie Darczyńcy zlecającego płatności cykliczne i będzie dokonywana w następujący sposób:
chcąc dokonać płatności za Darowiznę w serwisie Stowarzyszenia, Darczyńca akceptuje warunki rejestracji umożliwiającej uruchomienie płatności cyklicznych,
Stowarzyszenie przekieruje Darczyńcę do systemu DotPay, w którym dokona pierwszej płatności rejestrującej kartę do usługi płatności cyklicznych. Rejestracja karty odbywa się z użyciem metody uwierzytelnia karty kodem 3-D Secure. Dane kartowe będą w bezpieczny sposób przechowywane przez DotPay,
po autoryzacji płatności (rejestracji karty), DotPay prześle do Stowarzyszenia unikalny numer identyfikujący Kartę i Darczyńcę (tzw. „Token”), pozwalający na wykonywanie kolejnych płatności cyklicznych zgodnie ze zleceniem Darczyńcy,
rejestracja karty zostanie zakończona pozytywnie, o ile Darczyńca zostanie pozytywnie zweryfikowane przez DotPay.
W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, DotPay ponowi próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Stowarzyszenie podejmie działania zmierzające do ustalenia z Darczyńcą problemów z obciążeniem karty.
Bezpieczeństwo zapewniane przez Stowarzyszenie:
Stowarzyszenie, udostępniając usługi płatności cyklicznych, spełnia wymogi PCI DSS Payment Card Industry Data Security Standard,
Stowarzyszenie zobowiązuje się do należytego zabezpieczenia wszelkich danych związanych z procesowaniem transakcji płatności cyklicznych, w tym
w szczególności dotyczących Tokenu, tak aby nie zostały wykorzystane przez osoby nieupoważnione, niezgodnie z ich przeznaczeniem,
każdy Darczyńca powinien posiadać swoje konto w serwisie Stowarzyszenia,
konto Darczyńcy musi być zabezpieczone silnym hasłem składającym się co najmniej z 8 znaków (w tym małej, dużej litery, cyfry lub znaku specjalnego). Hasła powinny być regularnie zmieniane, co najmniej w odstępach 90 dni poprzez link resetujący stare hasło, nowo generowane hasło powinno być odmienne od czterech ostatnio używanych haseł,
konto Darczyńcy w serwisie Stowarzyszenie powinno być czasowo blokowane po 5 nieudanych próbach logowania.
IV. Odwołanie umowy
Darowiznę można odwołać zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, m. in.:
w przypadku odwołania niewykonanej darowizny – w każdej chwili, a przelanie środków może stanowić formę jej konwalidacji,
w przypadku odwołania wykonanej darowizny – w przypadku, gdy Stowarzyszenie dopuściła się względem Darczyńcy rażącej niewdzięczności (przy czym istnieje ograniczenie roku od dnia, w którym dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego).
z inicjatywy Stowarzyszenie, jeżeli tak nakazują przepisy prawa, np. w przypadku podejrzenia, że środki pochodzą z nielegalnych źródeł, zgodnie z odpowiednimi regulacjami, w tym unijnymi.
Rezygnacja z płatności cyklicznych może nastąpić po kontakcie ze Stowarzyszeniem i potwierdzeniem dyspozycji rezygnacji przez osobę obsługującą wniosek Darczyńcy. Dyspozycję rezygnacji można wysłać na adres e-mail biuro@promyknadziei.org lub dokonać jej pod adresem https://promyknadziei.org/rezygnacja
Płatności cykliczne przestaną być dokonywane na skutek utraty ważności karty płatniczej. Gdy otrzymasz nową kartę, będziesz mógł ponownie regularnie wspierać Stowarzyszenie określoną kwotą, do czego gorąco zachęcamy, gdyż liczy się każda złotówka.
V. Postępowanie reklamacyjne
Reklamacje dotyczące Usługi Płatności DotPay można składać:
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@promyknadziei.org
Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności:
opis sprawy, której dotyczy reklamacja,
adres poczty elektronicznej (adres e-mail) podany podczas wykonywania umowy darowizny. Darczyńca może również wskazać inny adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli chce otrzymać odpowiedź na inny adres e-mail, niż podany podczas zapisania się na Usługę,
wskazaną kwotę do przelewu i numer konta bankowego,
inne informacje mogące pomóc w rozwiązaniu pozytywnie reklamacji.
Reklamację prosimy składać za pośrednictwem podanego adresu e-mail, co przyśpieszy jej realizację. Weryfikacja Państwa osoby może spowodować wydłużenie czasu rozpatrywania reklamacji.
Rozpatrzenie reklamacji oraz udzielnie odpowiedzi o sposobie jej rozpatrzenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Darczyńca zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Darczyńca nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji zgłoszonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Stowarzyszenie zwróci się do Darczyńcy o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
Należy uwzględnić, że Stowarzyszenie przy rozpatrywaniu Reklamacji może nie być właściwym do tego podmiotem. W wybranych przypadkach należy zwrócić się do DotPay, czyli spółki realizującą płatność zgodnie z ich regulaminem (zob. pkt VIII Regulaminu) lub do swojego banku lub wydawcy karty płatniczej.
Stowarzyszenie odpowiedzialne jest za płatności cykliczne, jeśli kwota obciążenia jest wyższa niż kwota, na którą Darczyńca wyraził zgodę na płatności cykliczne.
Stowarzyszenie na bieżąco będzie informowała DotPay o każdym nieuznaniu reklamacji Darczyńcy dotyczącej płatności cyklicznej oraz o powodach braku uznania roszczeń Darczyńcy.
VI. Tryb zmiany Regulaminu
Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
O treści zmian Regulaminu poinformujemy Darczyńcę przez umieszczenie na stronie internetowej www.promyknadziei.org stosownej informacji w zakładce „Regulaminy”.
Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem www.promyknadziei.org w zakładce „Regulaminy”, w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie
i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Darczyńca.
VII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Bieszczadzkie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” z siedzibą przy ul.Wyzwolenia7 38-700 Ustrzyki Dolne KRS: 0000025593 REGON: 371021813 NIP: 689-11-72-124
z którą można skontaktować się pisząc pod powyższy adres pocztowy, lub za pomocą adresu e-mail: biuro@promyknadziei.org
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w celu wywiązania się z zawartej umowy Usługi Płatności DotPay,
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu zawarcia umowy darowizny,
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze m. in. związanych z rozliczeniami księgowymi oraz podatkami.
Dane są przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usługi Płatności DotPay (w tym umowy darowizny) do czasu odwołania darowizny, a w innym zakresie, zgodnie z przepisami prawa (np. w kwestii podatkowych do 6 lat).
Podane dane osobowe są wymagane celem wykonania umowy zgodnie z przepisami prawa. Bez ich podania nie byłoby możliwe wykonanie przelewu bądź zawarcia umowy darowizny.
Darczyńcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a jeżeli stwierdzi, że jego dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Wszelkie prawa Darczyńca można realizować przesyłając odpowiednie żądanie na adres Stowarzyszenia: biuro@promyknadziei.org
Odbiorcą danych niezbędnych do realizacji Usługi, jest DotPay.
W przypadku gdy zgodzisz się dokonywać darowizny cyklicznych na rzecz Stpwarzyszenia
(w ramach Usługi Płatności DotPay cyklicznych), będziemy przechowywać informację o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na taką regularną formę płatności. Zgodę będziemy przechowywać przez cały czas dokonywania płatności regularnych, a także do przedawnienia roszczeń, gdy odstąpisz od tej umowy. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani na podstawie umowy z DotPay, aby móc sprostać regulacjom prawnym, przekazać informację spółce DotPay o tym, że wyraziłeś zgodę, aby Twój rachunek mógł być legalnie obciążany ustaloną kwotą darowizny.
VIII. Regulacje DotPay
Należy mieć na uwadze, że jednym z odbiorców Twoich danych osobowych jest DotPay, co ma związek z dokonaniem darowizny, gdyż nie jest możliwe wykonanie umowy darowizny w inny sposób za pośrednictwem naszej strony internetowej. Dlatego celem realizacji umowy przekazujemy dane osobowe do pośrednika w płatności – DotPay, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
W związku z wykonywaniem płatności elektronicznych za pomocą wybranych sposobów dostarczanych przez DotPay, przedmiotowe usługi świadczy DotPay sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-522) przy ul. Wielickiej 72. Autoryzacja płatności odbywa się zgodnie z wymaganiami banku Darczyńcy lub wydawcy karty płatniczej.
Przy realizacji Usługi Płatności DotPay (czyli wykonaniu umowy darowizny) rozliczenia transakcji kartą płatniczą i przelewem internetowym przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay, zgodnie z regulaminami usług dostępnymi pod adresem: https://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.
Aktualny regulamin płatności oraz polityka prywatności DotPay będzie dostępny w trakcie realizowania płatności.
Celem dopełnienia należytej staranności, pomimo zapisu wskazanego w pkt 4, podajemy:
regulamin płatności DotPay https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/regulamin_platnosci
politykę cookies i politykę prywatności DotPay http://www.dotpay.pl/polityka-plikow-cookies/
klauzulę informacyjną DotPay, który staje się odrębnym Administratorem danych osobowych, w chwili gdy Państwo przekazują za jego pośrednictwem środki pieniężne na rzecz Stowarzyszenia: https://ssl.dotpay.pl/t2/cloudfs1/magellan_media/rodo
Za wykonanie przelewu za pośrednictwem DotPay Stowarzyszenie nie pobiera dodatkowych opłat. Wszelkie dodatkowe płatności mogą wynikać z tabeli opłat i prowizji banku Darczyńcy.
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl.
W uzgodniony sposób Stowarzyszenie przekazuje Darczyńcy informację zawierającą wybrany rodzaj Usługi Płatności DotPay (jednorazowy lub cykliczny), która pozwoli jednoznacznie zidentyfikować Darowiznę. Ponadto informacja ta powinna zawierać:
datę wygaśnięcia płatności cyklicznej, wraz z ostatnim obciążeniem Usługi Płatności DotPay,
cenę całościowej kwoty Darowizny przekazanej na rzecz Stowarzyszenia, stanowiącą sumę wszystkich płatności cyklicznych,
kwotę pojedynczej płatności cyklicznej w przypadku stałej wartości lub
informację o sposobie wyliczenia cyklicznej opłaty, jeśli nie ma możliwości odgórnego obliczenia stawki opłaty.
Niniejszy Regulamin obowiązuje od 22 maja 2020 r. i zastępuje wszystkie dotychczasowe uregulowania dotyczące Usługi Płatności DotPay.

W skład zarządu Bieszczadzkiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk Nadziei” wchodzą: Angelika Szmyd – Prezes Stowarzyszenia Ewa Szymczakowska – Zastępca Prezesa Sobczyńska Renata – Skarbnik Edwin Skroczek – Sekretarz

Coroczne sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Znajdują się w bazie sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem:
https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/?fbclid=IwAR0E4DAR40AxeCj4VaUPQoErRamkAREshKpVjQe-tcKcxGh97XTWMqwFiZc
Wpisując w odpowiednia rubrykę numer KRS 0000025593 otrzymacie państwo wgląd do całej historii Sprawozdań Stowarzyszenia

Polityka prywatności Stowarzyszenie „Promyk Nadziei” strony internetowej www.promyknadziei.org (nazwana „Stroną”)
Witaj na naszej stronie!
Szanujemy Twoją prywatność i pragniemy zapewnić Ci komfort w trakcie korzystania z naszych usług. Dlatego też poniżej przedstawiamy Ci podstawowe informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które wykorzystuje nasza Strona. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO).
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)
Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”, ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne, KRS: 0000025593,  REGON: 371021813, NIP: 6891172124  reprezentowana przez Angelikę Szmyd.
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ
Jeśli pragniesz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, poprosimy Cię o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane i przechowywane, są przez nas w następujących kwestiach, związanych  z funkcjonowaniem Strony i świadczeniem usług („Usługi”).
W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:
Świadczenie usług oferowanych przez Stronę
Marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter
Przesyłanie newslettera
Odpowiedź na formularz zgłoszeniowy
Podstawa przetwarzania przez nas danych osobowych:
Obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
Umowa o świadczenie przez nas usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Twoja zaznaczona zgoda na naszej stronie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń i profilowanie danych w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Podanie danych:
Dobrowolne choć niektórych okolicznościach  konieczne do zawarcia umowy.
Skutek niepodania danych:
brak możliwości korzystania z usług Strony,
brak możliwości złożenia formularza kontaktowego na Stronie
brak informacji o wydarzeniach czy ofertach specjalnych, oferowanych za pośrednictwem naszej Strony.
Zgodę na przetwarzanie danych możesz wycofać w każdej chwili.
Przetwarzanie Twoich danych osobowych do momentu odwołania przez Ciebie zgody.
CIASTECZKA
Nasza Strona, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Co to znaczy:
zapisują się w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.),
nie wpływają w żaden sposób na ustawienia Twojego urządzenia,
pozwalają na korzystanie ze wszystkich funkcji Strony.
W każdej chwili możesz:
wyczyścić pliki cookies,
nie zgadzać sie na korzystanie z plików cookies na przyszłość.
Na naszej Stronie cookies  pomagają nam w:
zapamiętywania informacji o Twoich działaniach,
udostępniania funkcji Strony,
marketingowym.
Każda  przeglądarka pyta o zgodę dotyczącą cookies.  Jeżeli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w przeglądarce internetowej , oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
Poniżej znajduje się spis podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane osobowe:
biuro księgowe,
podmiot zapewniający usługi hostingowe,
dostawca płatności on-line,
podmiot zapewniający usługi marketingowe,
podmiot  ułatwiająca optymalizację Strony i zapewniający nam wsparcie techniczne,
Social media marketing

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane będą przechowywane tylko przez czas, do momentu w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną:
przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych.
ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Stronę przez którąkolwiek ze stron
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy odpowiednie  środki organizacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w tym samym połączenia są szyfrowane za pomocą certyfikatu SSL.
TWOJE UPRAWNIENIA
Przysługuje Ci prawo do:
dostępu do Twoich danych osobowych,
ich poprawienia,
usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przeniesienie danych do innego administratora.
W razie wątpliwości skontaktuj się z nami: biuro@promyknadziei.org
Skargi możesz ogłaszać do organu nadzorczego.
KONTAKT Z NAMI W RAZIE PROBLEMÓW LUB PYTAŃ:
Poczta tradycyjna:
Stowarzyszenie „Promyk Nadziei”
ul. Wyzwolenia 7
38-700 Ustrzyki Dolne
kom. +48 783-995-703
tel.: 13-461-10-65
mail: biuro@promyknadziei.org

Statut stowarzyszenia